Nyári tábor Általános Szerződési Feltételek

A Balance Akrobatika és Torna Club („Szervező”) gyermek számára a Balancegym Nyári Tábor program megnevezésű tábort ( a továbbiakban: Tábor) szervez, amely táborban való részvételre vonatkoznak a jelen Általánbos Szerződési feltételekben („ÁSZF”) írtak. A táborra vonatkozó jelentkezéssel és a jelen ÁSZF-re vonatkozó elfogadó nyilatkozattal („klikkeléssel”) a megállapodás létre jött egyrészt a fent megnevezett tábor turnust szervező Balance Akrobatika és Torna Club, mint Szervező, valamint a balancegym.hu weboldalon található jelentkezési lapon kitöltött és ott megnevezett szülő (gyermek törvényes képviselője) továbbiakban, mint Szülő között a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel.

1. A tábor adatai:
a tábor helye, címe: Balance Torna Center – 1116 Budapest Gyapot utca 1.
ideje: a turnusok időpontjai megtalálhatóak a balancegym.hu weboldalon
a tábor típusa, célja: 
napközis torna tábor
a foglalkoztató megnevezése: Balance Akrobatika és Torna Club
adószám: 18023484-1-43
részvételi költség / turnus / fő: 30.000 Ft, több turnus választása esetén a Szervező kedvezményt adhat, erről tájékoztatja a Szülőt regisztráció után
befizetési határidő: Tábor első napja

2. A tábor Szervezőjének (és a lebonyolítójának) adatai:
kapcsolattartó neve: Vincze Borbála
kapcsolattartó telefonszáma: 0630/5051466

3. A Szerződő felek rögzítik, hogy a Szervező részvételi lehetőséget biztosít a jelentkezés során megjelölt kiskorú gyermek számára az Balancegym Nyári Táborban. A részvétel feltétele, hogy a Szülő jelen megállapodásban foglaltakat maradéktalanul elfogadja, melyet a jelentkezési lap kitöltésével és aláírásával tanúsít, továbbá a tábor megkezdéséhez szükséges valamennyi dokumentumot (a gyermek egészségügyi állapotára vonatkozó nyilatkozat, és egyéb a weboldalon írt dokumentum, feltétel, stb.) a Szervező részére eljuttatja, továbbá a turnus díját a Résztvevő törvényes képviselője részéről befizeti a Szervező részére a tábor első napján.

4. A Szerződő felek rögzítik, hogy a „Tábor” egy úgynevezett napközis tábor, amelynek feltételeit – kijelentése szerint – a weboldalon a törvényes képviselő maradéktalanul megismerte. A tábor programjának részletes ismertetése megtalálható a balancegym.hu internetes weboldalon. A Szülő a gyermeket a tábori nap elején a tábor képviselőjének átadja és a tábor programidejének befejezésekor, azaz a tábori nap végén átveszi. Amennyiben a gyermek átvétele a tábor végén a Szülő hibájából az itt írt időt követő időre tolódik, úgy a törvényes képviselő az ezzel felmerült többletköltséget köteles megfizetni.

5. A Szülő kötelezettséget vállal arra, hogy a tábor első napján igazolja, hogy a gyermek a táborozásnak megfelelő egészségügyi állapotban van, gyermek közösségbe engedhető. A Szervező ezen igazolás hiányában a táborban történő részvételt megtagadhatja, amely a Szülőnek felróható meghiúsulási oknak minősül.

6. A Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a tábor ideje alatt a gyermek megbetegszik, abban az esetben a gyermek tábori felügyeletét ellátó személy haladéktalanul köteles értesíteni a Szülőt, a Szülő pedig köteles a gyermek hazaszállításáról haladéktalanul gondoskodni. A gyermeket a táborba – annak teljes gyógyulásáig, melyet orvos igazol- nem vihető vissza.

7. A Szervező a gyermek felügyeletéért felelősséget vállal, amely nem terjed ki a gyermek által a táborba magával hozott eszközökre (például táblagép, mobiltelefon, fényképezőgép stb.) illetve ruházatának koszolódására, megsérülésére, stb.

8. A Szerződő felek rögzítik, hogy a tábor ideje alatt a gyermek köteles betartani a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket, valamint a helyszín házirendjét, elfogadni az oktatók irányítását, ennek megszegéséből eredő károkat a törvényes képviselő vállalja megtéríteni

9. A Szervező lehetőséget biztosít a Szülő számára, hogy részvételi szándékát módosítsa, a táborban történő részvételt az alábbi feltételek mellett lemondja. A megállapodás lemondásával kapcsolatban az alábbiak szerint járnak el a Szerződő felek.
a) Lemondási feltételek:
• Amennyiben a lemondás időpontja legalább egy héttel megelőzi a megjelölt turnuskezdést, úgy a a teljes tábor díjat a Szervező visszafizeti. Amennyiben a lemondást a Szülő b.) pontban írt módosítási feltételekben írtakon kívüli bármely okból – ennél később jelzi, úgy a tábor teljes étkeztetési díja azaz 5000Ft megilleti a Szervezőt.
• A Szervező fenntartja a jogot, hogy a tábor programot (kevés jelentkező vagy más ok miatt) lemondja. Ebben az esetben a meghiúsult táborra a törvényes képviselő által már megfizetett összeget a Szervező visszafizeti. Minden turnus minimum 5 fő jelentkezése felett indul csak el.
b) Módosítási feltételek:
• Amennyiben a gyermek – hitelesen igazolt – betegsége miatt nem tudja megkezdeni a táborozást, a Szervező lehetőséget nyújthat az adott nyáron, egy későbbi turnusban való részvételre, amennyiben az arra jelentkezők száma alapján erre lehetősége van.
• A turnus meghiúsulása esetén a Szervező lehetőséget kínálhat fel egy későbbi turnusban történő részvételre, amely lehetőséget a Szülő nem köteles elfogadni. Amennyiben a turnusmódosítást a Szülő elfogadja, úgy a módosítás természetesen díjtalan.
• A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy lemondásként, módosításként kizárólag írásos értesítést fogadnak el.

10. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodást kizárólag abban az esetben tekintik hatályosnak, ha a Szülő a tábor részvételi díjának 100%-kát első tábori napon megfizeti. A törvényes képviselő köteles továbbá valamennyi szükséges dokumentációt a Szervező képviselője részére átadni.

11. A törvényes képviselő és a résztvevő gyermek ezennel kijelentik, hogy a tábor részleteit megismerték (balancegym.hu), az abban foglaltakat tudomásul vették, és betartásáért magára nézve kötelezettséget vállalnak. A Résztvevő és a törvényes képviselő a jelen szerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező mint adatkezelő és adatfeldolgozó a gyermek és a törvényes képviselője személyes adatait a jelen szerződés hatálya alatt a jelen szerződés teljesítése érdekében, illetve statisztikai céllal, valamint a vonatkozó jogszabályi előírások szerinti céllal és okból kezelje, feldolgozza tárolja és továbbítsa. A Szervező köteles az adatkezelés biztonságáról gondoskodni különös tekintettel arra, hogy illetéktelen harmadik személy az adatokhoz ne férhessen hozzá. A Szervező köteles továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint biztosítani, hogy a Résztvevő, illetve a Résztvevő képviseletében annak szülője/törvényes képviselője mint érintett az ott rögzített jogait gyakorolhassa.

12. Résztvevő és a Törvényes Képviselő kijelentik, hogy beszélnek és olvasnak magyar nyelven, így a jelen okiratban foglaltakat megértették és magukra nézve kötelezőnek fogadják el. A Törvényes Képviselő kijelenti, hogy a Résztvevő törvényes képviselőjeként jogosult teljes jogkörrel önállóan eljárni, és e minőségében nyilatkozatot tenni. Törvényes képviselő kijelenti, hogy cselekvőképes és a hozzájáruló nyilatkozatát, belátási képessége birtokában, önként, szabad akaratból, a jelen okiratban foglaltak ismeretében tette.

Adatvédelmi tájékoztatónkat itt találja!

Budapest, 2019.05.01.