Nyári tábor Általános Szerződési Feltételek

Nyári tábor Általános Szerződési Feltételek

A Balance Akrobatika és Torna Club („Szervező”) gyermekek számára Balancegym Nyári Tábor program megnevezésű tábort ( a továbbiakban: tábor) szervez, amely táborban való részvételre a jelen Általános Szerződési feltételekben („ÁSZF”) írtak vonatkoznak. A táborra vonatkozó jelentkezéssel és a jelen ÁSZF-re vonatkozó elfogadó nyilatkozattal („klikkeléssel”) a megállapodás létrejött egyrészt a fent megnevezett tábor turnust szervező Balance Akrobatika és Torna Club, mint Szervező, valamint a balancegym.hu weboldalon található jelentkezési lapon kitöltött és ott megnevezett szülő (gyermek törvényes képviselője) továbbiakban, mint Szülő között a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel.

 1. A tábor adatai:

a tábor helye, címe: Balance Torna Center – 1116 Budapest Gyapot utca 1.
ideje: a turnusok időpontjai megtalálhatóak a balancegym.hu weboldalon
a tábor típusa, célja: 
napközis torna tábor
a foglalkoztató megnevezése: Balance Akrobatika és Torna Club
adószám: 18023484-1-43
részvételi költség / turnus / fő: 50.000 Ft, több turnus választása esetén a Szervező kedvezményt adhat, erről tájékoztatja a Szülőt regisztráció után
befizetési határidő: az előleg befizetési határideje megegyezik a jelentkezési határidővel! Az előleg nem visszatérítendő, kivéve ha a tábor nem kerül megrendezésre! A tábor részvételi díjának fennmaradó összegét a tábor előtti péntekig átutalással kell befizetni.

 1. A tábor Szervezőjének (és a lebonyolítójának) adatai:
  kapcsolattartó neve: Vincze Borbála
  kapcsolattartó telefonszáma: 06–30/505–1466
 2. A Szerződő felek rögzítik, hogy a Szervező részvételi lehetőséget biztosít a jelentkezés során megjelölt kiskorú gyermek számára az Balancegym Nyári Táborban. A részvétel feltétele, hogy a Szülő jelen megállapodásban foglaltakat maradéktalanul elfogadja, melyet a jelentkezési lap kitöltésével tanúsít, továbbá a tábor megkezdéséhez szükséges valamennyi dokumentumot (a gyermek egészségügyi állapotára vonatkozó nyilatkozat, és egyéb a weboldalon írt dokumentum stb.) a Szervező részére eljuttatja, továbbá a turnus teljes díját a Résztvevő törvényes képviselője részéről befizeti a Szervező részére a tábor első napja előtti péntekig. A tábori előleg, illetve a tábor díjának be nem fizetése és a szükséges dokumentumok hiánya a táborban való részvétel meghiúsulását eredményezheti! Szervező a jelentkezés elfogadását elektronikusan igazolja vissza.
 3. A Szerződő felek rögzítik, hogy a „Tábor” egy úgynevezett napközis tábor, amelynek feltételeit – kijelentése szerint – a weboldalon a törvényes képviselő maradéktalanul megismerte. A tábor programjának részletes ismertetése megtalálható a balancegym.hu internetes weboldalon. A Szülő a gyermeket a tábori nap elején a tábor képviselőjének átadja és a tábor programidejének befejezésekor, azaz a tábori nap végén átveszi. Amennyiben a gyermek átvétele a tábor végén a Szülő hibájából az itt írt időt követő időre tolódik, úgy a törvényes képviselő az ezzel felmerült többletköltséget köteles megfizetni.
 4. A Szülő kötelezettséget vállal arra, hogy a tábor első napján igazolja, hogy a gyermek a táborozásnak megfelelő egészségügyi állapotban van, közösségbe engedhető. A Szervező ezen igazolás hiányában a táborban történő részvételt megtagadhatja, amely a Szülőnek felróható meghiúsulási oknak minősül.
 5. A Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a tábor ideje alatt a gyermek megbetegszik, abban az esetben a gyermek tábori felügyeletét ellátó személy haladéktalanul köteles értesíteni a Szülőt, a Szülő pedig köteles a gyermek hazaszállításáról haladéktalanul gondoskodni. A gyermek a táborba – annak teljes gyógyulásáig, melyet orvos igazol- nem vihető vissza.
 6. A Szervező a gyermek felügyeletéért felelősséget vállal, amely azonban nem terjed ki olyan esetekre, melyek a felügyelet körén kívül esnek (pl. ruhaszakadás), vagy olyan esetekre amikor a táborozó az őt felügyelő edző utasításait megtagadja. A gyermek által a táborba magával hozott értéktárgyakért (például táblagép, mobiltelefon, fényképezőgép, készpénz stb.) a Szervező nem vállal felelősséget, illetve ruházatának koszolódásáért, megsérüléséért stb. sem.
 7. A Szerződő felek rögzítik, hogy a tábor ideje alatt a gyermek köteles betartani a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket, valamint a helyszín házirendjét, elfogadni az oktatók irányítását, ennek megszegéséből eredő vagyoni és nem vagyoni károkat a törvényes képviselő köteles megtéríteni, és az ebből fakadó sérülésekért a táborozó, illetve törvényes képviselője felelős.
 8. A Szervező lehetőséget biztosít a Szülő számára, hogy részvételi szándékát módosítsa, a táborban történő részvételt az alábbi feltételek mellett lemondja. A megállapodás lemondásával kapcsolatban az alábbiak szerint járnak el a Szerződő felek.
  a) Lemondási feltételek:
  • Amennyiben a lemondás időpontja legalább egy héttel megelőzi a megjelölt turnuskezdést, úgy az előleget leszámítva a tábor fennmaradó összegét (ha már befizetésre került) a Szervező visszafizeti.
  • A Szervező fenntartja a jogot, hogy a tábori programot (kevés jelentkező vagy egyéb ok miatt) lemondja. Ebben az esetben a meghiúsult táborra a törvényes képviselő által már megfizetett teljes összeget a Szervező visszafizeti. Minden turnus minimum 10 fő jelentkezése felett indul csak el.
  b) Módosítási feltételek:
  • Amennyiben a gyermek – hitelesen igazolt – betegsége miatt nem tudja megkezdeni a táborozást, a Szervező lehetőséget nyújthat az adott nyáron, egy későbbi turnusban való részvételre, amennyiben az arra jelentkezők száma alapján erre lehetősége van.
  • A turnus meghiúsulása esetén a Szervező lehetőséget kínálhat fel egy későbbi turnusban történő részvételre, amely lehetőséget a Szülő nem köteles elfogadni. Amennyiben a turnusmódosítást a Szülő elfogadja, úgy a módosítás természetesen díjtalan.
  • A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy lemondásként, módosításként kizárólag írásos értesítést fogadnak el.
 9. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodást kizárólag abban az esetben tekintik érvényesnek, ha a Szülő a tábor részvételi díjának 100%-át az első tábori napot megelőző péntekig megfizeti. A törvényes képviselő köteles továbbá valamennyi szükséges dokumentációt a Szervező képviselője részére átadni.
 10. A törvényes képviselő és a résztvevő gyermek ezennel kijelentik, hogy a tábor részleteit megismerték (balancegym.hu), az abban foglaltakat tudomásul vették, és betartásáért magukra nézve kötelezettséget vállalnak. A Résztvevő és a törvényes képviselő a jelen szerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező, mint adatkezelő és adatfeldolgozó a gyermek és a törvényes képviselője személyes adatait a jelen szerződés hatálya alatt a jelen szerződés teljesítése érdekében, illetve statisztikai céllal, valamint a vonatkozó jogszabályi előírások szerinti céllal és okból kezelje, feldolgozza, tárolja és továbbítsa. A tábor ideje alatt a gyerekekről kép és videófelvétel készülhet, amelyet az egyesület saját felhasználásra és népszerűsítésére használhat és harmadik személynek nem ad át. A Szervező köteles az adatkezelés biztonságáról gondoskodni, különös tekintettel arra, hogy illetéktelen harmadik személy az adatokhoz ne férhessen hozzá. A Szervező köteles továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint biztosítani, hogy a Résztvevő, illetve a Résztvevő képviseletében annak szülője/törvényes képviselője, mint érintett az ott rögzített jogait gyakorolhassa.
 11. Résztvevő és a Törvényes Képviselő kijelentik, hogy beszélnek és olvasnak magyar nyelven, így a jelen okiratban foglaltakat megértették és magukra nézve kötelezőnek fogadják el. A Törvényes Képviselő kijelenti, hogy a Résztvevő törvényes képviselőjeként jogosult teljes jogkörrel önállóan eljárni, és e minőségében nyilatkozatot tenni. Törvényes képviselő kijelenti, hogy cselekvőképes és a hozzájáruló nyilatkozatát, belátási képessége birtokában, önként, szabad akaratból, a jelen okiratban foglaltak ismeretében tette.

Adatvédelmi tájékoztatónkat itt találja!

Budapest, 2023. 05. 01.

 

Csatlakozz még ma csapatunkhoz és legyél tagja egy dinamikus közösségnek!
Balance Akrobatika és Torna Club
Scroll to Top